About Us

VNWeb3 - Nền tảng NFT dành cho âm nhạc, thể thao và nghệ thuật

Nhiệm vụ: Đưa NFT đến gần hơn với triệu người Việt Nam. Nơi kết nối của người trẻ và những người có cùng chung đam mê.

Tầm nhìn: Trở thành một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực NFT hóa các sản phẩm thực đầu tiên tại Việt Nam. Biến NFT trở thành một trong những tài sản số phổ biến tại Việt Nam. 


Connect wallet

Please connect your metamask. If you don't have a metamask yet, you can install now.